Mesa, Arizona on Thanksgiving day.

Mesa, Arizona on Thanksgiving day.